Centrum wolontariatu na rzecz osób uzależnionych

Fundacja PSPN otwiera CENTRUM WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH.

Osoby uzależnione potrzebują inicjatyw obywatelskich poświęconych między innymi tematyce pomocy prawnej, przeciwdziałania uzależnieniom, instytucji oferującym pomoc psychologiczną i terapeutyczną, natomiast osoby, które mogłyby zaangażować się w tego typu inicjatywy nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy, jako wolontariusz.

Diagnoza problemów społecznych, prawnych i zdrowotnych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych jasno pokazuje deficyt w obszarze oddziaływań pomocowych i niewystarczającą liczbę osób niosących pomoc. Chcemy by stworzenie Centrum Wolontariatu przyczyniło się do zmiany przekonań i umożliwiło dotarcie młodym ludziom do grup najbardziej marginalizowanych.

Stawiamy sobie za cel: podniesienie poziomu świadomości na temat korzyści płynących z idei wolontariatu, przełamanie lęku związanego z kontaktem z osobami uzależnionymi i zdobycie umiejętności komunikowania się z nimi, a także przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z uzależnionymi. Program ma służyć rozwojowi osobistemu i zawodowemu studentów/absolwentów, ale jednocześnie ma za zadanie podnosić jakość życia i zwiększyć poziom ochrony osób uzależnionych od narkotyków.
Dla zainteresowanych: plakat 1, plakat 2, plakat 3
W ramach Projektu odbędzie się:
1. Rekrutacja wolontariuszy:
· I grupa – studenci/absolwenci prawa
· II grupa – studenci/absolwenci psychologii, socjologii, pracy społecznej, resocjalizacji, kryminologii, zdrowia publicznego, medycyny oraz innych pokrewnych kierunków

2. Szkolenia przekazujące rzetelną, opartą na dowodach naukowych wiedzę podzieloną na bloki tematyczne z zakresu:
· idei i pracy wolontariackiej
· narkomanii i negatywnych konsekwencji zażywania narkotyków
· udzielania pomocy prawnej w zakresie obowiązującego prawa narkotykowego i stosowania narzędzi prawnych dostarczonych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (mechanizmów alternatywnych) przeciwdziałających kryminalizacji użytkowników i promujących rozwiązania prozdrowotne (I GR.)
· streetworkingu skutecznego narzędzia docierania do osób (z problemem uzależnienia, bezdomności, prostytuowania się, wykluczenia społecznego) zwiększającego wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych (II GR.)

3. Praca wolontariacka z osobami uzależnionymi:
· PORADNICTWO PRAWNE – skierowane do osób osadzonych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie
· STREETWORKING – skierowany do osób uzależnionych, bezdomnych, świadczących usługi seksualne, młodzieży defaworyzowanej, osoby żyjące z HIV z obszarów wykluczenia

Wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy Fundacji będzie doskonałym przykładem budowania postaw aktywności obywatelskiej. Rozwój i promocja Centrum Wolontariatu ma poszerzać zakres poradnictwa społecznego, przeciwdziałać bierności i bezradności obywatelskiej. Program ukierunkowany jest także na praktykowanie, rozszerzanie i promowanie redukcji szkód.
Istnieje ogromna potrzeba wyjścia z ofertą profesjonalnych konsultacji w ramach streetworkingu, gdyż klasyczne formy pomocy nie są tak skuteczne. Wolontariusze Centrum sprofilowani do pracy w tym obszarze będą przez 3 miesiące świadczyć specjalistyczną pomoc w zakresie prewencji i interwencji pod kierunkiem koordynatora.

Na konieczność wykonania drugiego obszaru pomocy wskazuje fakt, iż problem uzależnień i zakażeń HIV oraz choroby AIDS są od kilkunastu lat realnym zjawiskiem wśród osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Specjalistyczne poradnictwo prawne w warunkach izolacji więziennej daje możliwość dotarcia do osób nieobjętych do tej pory taką formą pomocy. Wolontariusze pracujący w tej grupie będą sporządzać pisma procesowe wykorzystując skuteczne narzędzia prawne zgodne z zasadą „leczyć zamiast karać”.

Centrum Wolontariatu Na Rzecz Osób Uzależnionych wpłynie na zmianę postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Chcemy dać młodym ludziom szansę na zdobycie cennego doświadczenia, praktycznej wiedzy i dodatkowych kwalifikacji. Proponujemy pracę w gronie ekspertów, a po uzyskaniu certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach i praktykach, możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia samodzielnej pracy już, jako wolontariusz CENTRUM WOLONTARIATU Fundacji PSPN.

Zapraszam do kontaktu:
Paulina Celińska-Chomiuk
Koordynatorka Programu
Tel.: 514 745 054
e-mail: pcelinska@politykanarkotykowa.com