Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. jako inicjatywa obywatelska przez grupę specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi oraz używającymi narkotyków.

W działalność Sieci zaangażowani są zarówno terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sami użytkownicy substancji psychoaktywnych.

Od 2014 roku Sieć funkcjonuje jako fundacja, a kluczowe projekty realizujące jej misję skupiają się wokół profilaktyki uzależnień, działalności szkoleniowej, poradnictwa prawnego i socjalnego oraz działalności resocjalizacyjnej w aresztach śledczych. Fundacja prowadzi także współpracę na rzecz innowacji i wymiany najlepszych praktyk z zakresu redukcji szkód oraz racjonalnych polityk narkotykowych na szczeblu miejskim, krajowym oraz międzynarodowym.

MISJA

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka,  przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyki, osób sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i okazjonalnie.  Wykorzystując wiedzę,  ekspertów, lekarzy, i przede wszystkim samych pacjentów na temat działania legalnych (alkohol) i nielegalnych (narkotyki) substancji psychoaktywnych, promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień.

WIZJA

  • Polska dołączy do grona krajów europejskich, w których używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych będzie traktowane jako problem społeczny, nie powodując stosowania represji prawno-karnych.
  • Uzależnienie zacznie być nie tylko formalnie, ale i realnie uznawane za chorobę i jako taka podlegać będzie leczeniu a nie karaniu.
  • Odpowiedzią na używanie narkotyków w społeczeństwie będzie zaś rzetelna edukacja i profilaktyka oparta na dowodach naukowych oraz filozofii redukcji szkód.
  • Osobom uzależnionym, zostanie zapewniony dostęp do pomocy i efektywnego leczenia, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów.
  • Polska będzie krajem wolnym od narkofobii i dyskryminacji, w którym osoby uzależnione będą traktowane jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa.

AKTUALNOŚCI