Filia Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej realizuje misje i wizje Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej na południu Polski.

Filia zajmuje się rozpoznaniem lokalnego rynku substancji psychoaktywnych, jego monitorowaniem oraz reagowaniem na funkcjonujące w ramach tego rynku obrót i spożycie substancji psychoaktywnych. Filia w szczególności podejmuje działania prawne mające na celu zmniejszenie represyjności polityki narkotykowej w Polsce, m.in. poprzez współorganizowanie konferencji i debat, realizację projektów chroniących poszanowanie praw osób używających narkotyków, kontakt z lokalnymi politykami, w tym wywodzącymi się z południa Polski posłami i senatorami, jak i formułowaniu petycji i listów otwartych.

Oprócz tych działań podejmuje się także współpracę z organami administracji państwowej i podmiotami prywatnymi zajmującymi się problematyką narkotyków i narkomanii, w tym w m.in. specjalistami realizującymi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Filia dokłada starania w celu zmiany praktyki stosowania prawa karnego w obszarze narkotyków i narkomanii, tak aby wypracować dobre praktyki względem postępowania wobec osób uzależnionych i używających narkotyków w Polsce.