Polityka narkotykowa w czasie pandemii COVID-19


Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 zostało uznane przez Światową Organizacje Zdrowia za globalną pandemię. W obecnej sytuacji organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i używającym narkotyków stoją przed krytycznymi wyzwaniami, na które muszą szybko reagować. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, jak i osoby będące w kryzysie bezdomności stanowią grupę szczególnie dotkniętą obecnym kryzysem.

W związku z tą trudną dla nas wszystkich sytuacją, zdecydowaliśmy się wprowadzić działania adwokacyjne, pomocowe oraz informacyjne ukierunkowane na zjawisko pandemii i polityki narkotykowej. Nasze odpowiedź będzie polegać w szczególności na:

  • bezpośredniej pomocy prawnej, socjalnej i zawodowej udzielanej online dla osób uzależnionych oraz używających narkotyków, będących również w kryzysie bezdomności. Nasze wsparcie ukierunkowane jest na szybką pomoc ad-hoc związaną ze znalezieniem mieszkań tymczasowych, otrzymaniem zasiłków socjalnych i zawodowych, uzyskaniem dostępu do leczenia, wskazaniem i zorganizowaniem pomocy zabezpieczającej podstawowe potrzeby życiowe osób uzależnionych i używających narkotyków;
  • informowaniu na temat obecnego i przewidywanego wpływu pandemii na sytuacje osób uzależnionych i osób używających narkotyków związaną z redukcją szkód, dostępem do leczenia – w tym substytucyjnego, profilaktyką narkotykową, dostępem do medycznej marihuany oraz karaniem użytkowników substancji psychoaktywnych za posiadanie narkotyków (art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • rekomendowaniu istniejących lub koniecznych do wprowadzenia mechanizmów pomocy oraz innowacyjnych programów uruchamianych w odpowiedzi na COVID-19 przez władze miejskie, a ukierunkowane na ochronę zdrowia osób uzależnionych i osób używających narkotyków;
  • interweniowaniu w ważnych dla polityki narkotykowej sprawach. W zamrażarce sejmowej czeka na rozpoznanie projekt ustawy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dopuszczający możliwość zakupu leku substytucyjnego w aptece na podstawie recepty wydanej przez lekarza. Pandemia jest szczególnym wskazaniem do szybkiego uchwalenia ustawy. Należy apelować o uwolnienie pacjentów ze smyczy programów substytucyjnych oraz przedefiniowanie systemu leczenia substytucyjnego, podnosząc także argument możliwości uwolnienia personelu medycznego na walkę z pandemią COVID;
  • apelowaniu w sprawie osób posiadających narkotyki (zatrzymanych, aresztowanych, skazanych) dotyczący wykorzystania następujących narzędzi prawnych: dozoru elektronicznego, przedterminowych zwolnień z odbycia kar pozbawienia wolności, zwolnienia z aresztów, nie zatrzymywania w aresztach na 24h osób zatrzymanych z narkotykami. Należy uznać za wskazane i pilne by osoby, które popełniły przestępstwo o tak niskiej szkodliwości społecznej nie były narażone na zakażenie COVID-19 z powodu restrykcyjnej polityki narkotykowej państwa;
  • przeprowadzeniu serii ogólnodostępnych i darmowych webinarów dotyczących substancji psychodelicznych, również w kontekście pandemii COVID-19. Pierwszy webinar odbędzie się 13 maja 2020 na temat integracji doświadczeń psychodelicznych w dobie COVID-19. Poruszane kwestie: Z jakimi konsekwencjami może się wiązać stosowanie psychodelików psychodelików podczas pandemii COVID-19? Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z psychodelików? Kto powinien szczególnie uważać? Dlaczego tak istotna jest integracja doświadczeń psychodelicznych i na czym ona polega? Więcej informacji na temat webinarów oraz Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego dostępnych jest na stronie www.psychodeliki.org.

 

Choć obecna sytuacja jest ekstremalnie trudna oraz nieprzewidywalna to jednak może wpłynąć na ukształtowanie pożądanych mechanizmów działań, interwencji lub ich braku. I to ostatnie wydaje się kluczowe – niejednokrotnie brak działań staje się działaniem pożądanym – najlepszym tego przykładem jest zaniechanie lub nie – priorytetyzowanie przez Policję zatrzymań osób podejrzanych o posiadanie nielegalnych substancji w Polsce czy wydawanie metadonu w systemie 2 tygodniowym zamiast codziennym, nawet tym osobom, które wg. procedur do systemu nisko-progowego początkowo nie kwalifikowały się.