Konferencje PSPN 2018 – Raport i rekomendacje

Pobierz publikację

Zajęcia warsztatowe, (…) które miały na celu uzyskanie od uczestników informacji na temat tego jakie działania i inicjatywy w ramach poszczególnych punktów Deklaracji Warszawskiej są podejmowane na ich terenie, oraz jakie programy i inicjatywy uznaliby za pożądane i pożyteczne z punktu widzenia przeciwdziałania narkomani na tych obszarach uznać należy za bardzo dobry pomysł umożliwiający realizację dwóch celów.
Pierwszy to diagnoza obecnego stanu realizacji lokalnych polityk narkotykowych, a szczególnie tych ich elementów, które są ważne z punktu widzenia Deklaracji Warszawskiej. Drugi, to swoisty inwentarz potrzeb w tym zakresie, tj. konkretnych programów i inicjatyw, które postrzegane są jako pożyteczne przez osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację polityki narkotykowej na szczeblu lokalnym.
W tym sensie zajęcia warsztatowe realizowane w trakcie konferencji dały bardzo dużo niezwykle interesującego materiału do przemyślenia szeregu kwestii dotyczących polskiej polityki narkotykowej i sformułowania istotnych wniosków odnośnie przyszłych kierunków jej rozwoju.

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Katedra Kryminologii UJ

Wobec stwierdzanych w XXI wieku licznych zagrożeń dla zdrowia człowieka związanych z uzależnieniami (…) raport stanowi odpowiedź na potrzebę podejmowania systemowych i ustrukturyzowanych działań w zakresie zapobiegania narkomanii na poziomie samorządu województwa i gminy oraz zwraca uwagę na konieczność wdrażania innowacyjnych działań na szczeblu lokalnym.
Całość Raportu ukierunkowana jest na prezentację opinii i rekomendacji uczestników konferencji pomocnych w tworzeniu polityki narkotykowej w myśl głównego celu Deklaracji Warszawskiej, którym jest minimalizowanie negatywnych skutków używania oraz handlu narkotykami.
Wartość recenzowanego materiału potwierdzają oceny i opinie uczestników cyklu konferencji odniesione do postulatów Deklaracji Warszawskiej w dwóch obszarach: pierwszy obejmuje działania realizowane w poszczególnych województwach — dotyczy tego, co jest tu i teraz; drugi natomiast ma charakter prospekcyjny i wiąże się z działaniami, które powinny być realizowane, czyli ukierunkowuje na to co można zrobić, by bardziej skutecznie przeciwdziałać lub niwelować skutki uzależnień w środowiskach życia współczesnego człowieka.

dr Barbara Wolny
Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą KUL