Polska Sieć Polityki Narkotykowej uruchomiła CENTRUM WOLONTARIATU NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH

To kolejna edycja programu. Chcemy aby Centrum Wolontariatu przyczyniło się do zmiany przekonań społecznych na temat zjawiska używania nielegalnych substancji zmieniających świadomość i umożliwiło dotarcie młodym ludziom z pomocą do grup najbardziej marginalizowanych. Stawiamy sobie za cel podniesienie poziomu świadomości na temat korzyści płynących z idei wolontariatu oraz przełamanie lęku związanego z kontaktem z osobami uzależnionymi i używającymi narkotyków.

Program ma służyć rozwojowi osobistemu i zawodowemu studentów/absolwentów oraz ma za zadanie poprawić jakość życia i zwiększyć poziom ochrony osób uzależnionych od narkotyków.
Proponujemy pracę w gronie ekspertów, a po uzyskaniu certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach i praktykach, możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia samodzielnej pracy już jako wolontariusz CENTRUM WOLONTARIATU Fundacji PSPN.

W ramach Projektu odbędą się:

1. Poradnictwo prawne – studenci/absolwenci prawa 2. Streetworking – studenci/absolwenci psychologii, socjologii, pracy społecznej, resocjalizacji, kryminologii, zdrowia publicznego, medycyny oraz kierunków pokrewnych
Szkolenia przekazujące rzetelną, opartą na dowodach naukowych wiedzę podzieloną na bloki tematyczne z zakresu: • idei i praktyki pracy wolontariackiej • celów statutowych i działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej • zjawiska narkomanii i negatywnych konsekwencji zażywania narkotyków • udzielania pomocy prawnej w zakresie obowiązującego prawa narkotykowego i stosowania narzędzi prawnych dostarczonych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (mechanizmów alternatywnych) przeciwdziałających kryminalizacji użytkowników i promujących rozwiązania prozdrowotne ( GR. I ) • streetworkingu jako skutecznego narzędzia docierania do osób (z problemem uzależnienia, bezdomności, wykluczenia społecznego) zwiększającego wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych ( GR. II )
Działania wolontariackie w wybranym obszarze:PORADNICTWO PRAWNE skierowane do osób osadzonych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie oraz użytkowników narkotyków w ramach poradni prawnej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej • STREETWORKING skierowany do osób z obszarów wykluczenia – uzależnionych, bezdomnych, młodzieży defaworyzowanej, osób żyjących z HIV

Specjalistyczne poradnictwo prawne w warunkach izolacji więziennej daje możliwość dotarcia do osób nie objętych do tej pory taką formą pomocy. Na konieczność pomocy w tym obszarze wskazuje fakt, że problem uzależnień, zakażeń HIV oraz choroby AIDS są od kilkunastu lat realnym zjawiskiem wśród osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Wolontariusze pracujący w tej grupie będą sporządzać pisma procesowe wykorzystując skuteczne narzędzia prawne zgodne z zasadą „leczyć zamiast karać”.

Wolontariusze Centrum sprofilowani do pracy w ramach metody streetworkingu będą przez 3 miesiące świadczyć specjalistyczną pomoc w zakresie prewencji i interwencji pod kierunkiem koordynatora. Istnieje ogromna potrzeba wyjścia z ofertą profesjonalnej konsultacji w tym obszarze, gdyż klasyczne formy pomocy nie są tak skuteczne.

Wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy Fundacji będzie doskonałym przykładem budowania postaw aktywności obywatelskiej. Rozwój i promocja Centrum Wolontariatu ma poszerzać zakres poradnictwa społecznego, przeciwdziałać bierności i bezradności obywatelskiej a także rozwijać praktykę i więdzę o redukcji szkód.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Paulina Celińska-Chomiuk, Koordynatorka Programu
tel.:514 745 054
e-mail: pcelinska@politykanarkotykowa.com

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Paulina Celińska-Chomiuk
Koordynatorka Centrum Wolontariatu
tel.:
514 745 054
e-mail:
pcelinska@politykanarkotykowa.com