Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. jako inicjatywa obywatelska przez grupę specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi oraz osobami używającymi narkotyków. W 2014 r. powstała także Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, która realizuje misję i wizję Sieci poprzez liczne projekty i inicjatywy.

W działalność Sieci zaangażowani są zarówno terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sami użytkownicy substancji psychoaktywnych.

Kluczowe projekty realizujące misję PSPN skupiają się wokół działalności edukacyjnej oraz adwokacji na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce, profilaktyki uzależnień, działalności szkoleniowej, poradnictwa prawnego i socjalnego oraz działalności resocjalizacyjnej w aresztach śledczych. Fundacja prowadzi także współpracę na rzecz innowacji i wymiany najlepszych praktyk z zakresu redukcji szkód oraz racjonalnych polityk narkotykowych na szczeblu miejskim, krajowym oraz międzynarodowym.

PSPN jest członkiem różnych organów związanych z międzynarodowym ruchem reformy polityki narkotykowej. Jednym z nich jest Europejskie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Narkotyków (European Civil Society Forum on Drugs) – szeroka platforma ds. dialogu między Komisją Europejską a europejskim organizacjami eksperckimi. Jesteśmy także członkami Eurasian Harm Reduction Network – regionalnej sieci programów redukcji szkód i ich sprzymierzeńców z 29 krajów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej (CEECA) oraz organizacji International Drug Policy Consortium. PSPN jest także organizacją członkowską w warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.

MISJA

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka,  przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyki, osób sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i okazjonalnie.

W oparciu o rzetelną wiedzę oraz badania naukowe dotyczące zagrożeń i potencjału związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień oraz medycznego zastosowania tych substancji.

Naszym celem jest edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych, dotyczących konsekwencji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

WIZJA

    • Polska dołączy do grona krajów europejskich, w których używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych  jest racjonalnie uregulowane prawnie i traktowane jako problem społeczny, nie powodując stosowania represji prawno-karnych.
    • Uzależnienie zacznie być nie tylko formalnie, ale i realnie uznawane za chorobę i jako taka podlegać będzie leczeniu a nie karaniu.
    • Odpowiedzią na używanie narkotyków w społeczeństwie będzie zaś rzetelna edukacja i profilaktyka oparta na dowodach naukowych oraz filozofii redukcji szkód.
    • Osobom uzależnionym, zostanie zapewniony dostęp do pomocy i efektywnego leczenia, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów.
    • Problematyka używania substancji zmieniających świadomość innych niż alkohol będzie wolna od narkofobii, mitów, uprzedzeń i dyskryminacji.

AKTUALNOŚCI